Thông báo về việc họp ĐHĐ cổ đông bất thường lần 4 năm 2019
Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long thông báo về việc thay đổi nhân sự có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ làm việc tại Công ty, bổ nhiệm nhân sự kiểm soát nội bộ
Ngày 12/10/2019 Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thăng Long họp ĐHĐCĐ bất thường bầu lại HĐQT, chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, sửa Điều lệ Công ty
Điều lệ công ty (bản sửa đổi ngày 12/10/2019)
Căn cứ theo Quyêt định số 701/QĐ-UBCK , ngày 12/9/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thăng Long. Ngày 10/10/2019, các cổ đông đã thực hiện xong giao dịch chuyển nhượng trên
Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông 26/9/2019 TLC
Công ty Cổ phần Quản lý Thăng Long thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/10/2019
Quyết định số 701/QĐ-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán ngày 12/9/2019 về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thăng Long
Trang 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11